Direct naar de content

Nieuwe lijn in de rechtspraak bij uitleg zeer dringende redenen van artikel 16 PW

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een van de belangrijkste Participatiewet uitspraken van 2023 gedaan! (CRvB 13-6-2023, ECLI:NL:CRVB:2023:985)

Er wordt door de CRvB een ruimere invulling gegeven aan het begrip ‘acute noodsituatie’ bij de bepaling van de zeer dringende redenen zoals genoemd in artikel 16 PW.  Voorheen werd een acute noodsituatie slechts dan aangenomen als er sprake was van een situatie die levensbedreigend was of blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel of invaliditeit tot gevolg had.

Bij de vraag of sprake is van een acute noodsituatie zal nu moeten worden meegewogen of het niet-verlenen van bijstand voor de betrokkene tot ernstige gevolgen leidt, met name voor diens gezondheid. Daarbij wijst de CRvB er wel uitdrukkelijk op dat de wetgever bij zeer dringende redenen heeft gedacht aan een extreme situatie en niet heeft beoogd een algemene ontsnappingsclausule te bieden.

Samenvattend is sprake van een acute noodsituatie als sprake is van een situatie:

  • die van levensbedreigende aard is
  • die blijvend ernstig letsel of invaliditeit tot gevolg kan hebben, of
  • waarbij het niet verlenen van bijstand leidt tot ernstige gevolgen, met name voor de gezondheid van belanghebbende.

De nieuwe uitleg doet meer recht aan de bedoeling van de wetgever.